מידע מהותי – עסק

דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסת ביטוח עסק

להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה העסק.
מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2020-1-23  “צירוף לביטוח.”
רשימת חברות הביטוח שהיקף המכירות שלי הן מעל 40% בפוליסות ביטוח העסק:
הפניקס חברה לביטוח בע”מ . בישראל פועלות 10 חברות ביטוח המשווקות ביטוח עסקים

לתשומת ליבך:
הפוליסה הינה פוליסה מודולרית המכילה פרקים, כיסויים והרחבים, הניתנים לרכישה, בהתאם לבחירתך. הפרקים, הכיסויים והרחבים הכלולים בביטוח שלך יהיו אך ורק אלו, שיפורטו בהצעת הביטוח ויתבקשו על ידך ויאושרו על ידי המבטח ויפורטו בדף הרשימה. אין לראות במסמך זה כממצה את תנאי הפוליסה, והנוסח המחייב הוא נוסח הפוליסה המלא בלבד; מסמך זה אינו מהווה כיסוי ביטוחי ו/או אישור להפקת הפוליסה.
עליך לאשר את קבלת פרטי המידע המהותי, כמו גם את הסכמתך לעריכת הביטוח.


להלן פירוט עיקרי הכיסוי בפוליסה לביטוח בית העסק:

ביטוח נזקי אש מורחב
:
ביטוח זה מכסה אובדן או נזק בלתי צפוי שיגרם לרכוש המבוטח על ידי אש, ברק, עשן, התפוצצות, חריכה וצריבה, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה על ידי כלי טייס, התנגשות, שביתות פרעות ונזק בזדון.
ניתן לרכוש או לוותר על כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה או שוד.
ביטוח אובדן תוצאתי מנזקי אש מורחב: ביטוח זה מכסה הפסד הנובע מהפרעה או מהפסקה במהלך עיסוקו של המבוטח כתוצאה ממקרה ביטוח המבוטח לפי פרק ביטוח נזקי אש מורחב.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי בשל אירוע תאונתי ובלתי צפוי שגרם לנזק גוף, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, נזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי הנגרם עקב עיסוקו של המבוטח.

ביטוח חבות מעבידים:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו על פי חוק כלפי עובד/יו בשל היזק גופני, נפשי או שיכלי או מוות אשר אירע כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי או עקב עבודתו/ם בעסק המבוטח.


ניתן לרכוש ביטוחים נוספים אלה בהתאם לצרכי העסק
:

ביטוח אחריות מקצועית:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי על פי דין, בשל מקרה ביטוח שתביעה או דרישה שהוגשה לראשונה נגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או השמטה, במסגרת מקצועו ועיסוקו כמפורט ברשימה ובכפוף לדינים החלים עליו.

ביטוח חבות המוצר:
ביטוח זה ישפה את המבוטח בגין חבותו כלפי צד שלישי בגין נזק שנגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח, כשהמוצר לא היה בחזקתו הישירה של המבוטח בעת שאירע הנזק. המוצר הוא כל מוצר מוחשי לרבות רכיב שלו הנכלל בענף פעילותו של המבוטח ובהתאם למפורט ברשימה, לרבות הוראות שימוש, אריזה או מיכל.

ביטוח כל הסיכונים כספים:
ביטוח זה מכסה אובדן או נזק בלתי צפוי שיגרם לכספים המבוטחים בעת הימצאם בחצרי המבוטח או בעת העברתם לכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים , ובלבד שאינם מוחרגים בפוליסה.

ביטוח ציוד אלקטרוני של מערכות ממוחשבות:
ביטוח זה מכסה כל אובדן או נזק פיזי תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי של ציוד אלקטרוני בעת המצאם בחצרי המבוטח ובלבד שאינו מחורג בפוליסה.

Call Now Button

לקבלת הצעה

למידע מהותי – עסק

השאירו פרטים או חייגו 09-7463888

דילוג לתוכן