מידע מהותי – דירה

דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין ביטוח הדירה ו/או תכולתה

להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסת דירה.

מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2020-1-23 “צירוף לביטוח  “פוליסה לביטוח

דירה ותכולתה. הפוליסה כוללת מספר פרקים. ניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכיך. אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים. מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד- למידע מפורט בעניין זה הנך מופנה לפוליסה המלאה. אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך. לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת  חוזה הביטוח.

פרק א’ – ביטוח הדירה
פרק זה מכסה נזקים שיגרמו למבנה הדירה ולמתקנים הצמודים לו כתוצאה מסיכונים שונים כגון: שריפה, התפוצצות, רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שלג וברד, פעולות זדון, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שטפון. ניתן לרכוש הרחבה לנזקי מים ונוזלים אחרים: הרחבה זו מכסה אבדן או נזק כתוצאה מהימלטות או דליפה של נוזלים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה.

 קיימות שתי אפשרויות לרכישת הרחבה זו בהתאם לבחירתך:

1. תיקון הנזק ייעשה באמצעות שרברב שבהסדר.

2. תיקון הנזק יעשה באמצעות שרברב יבחר על ידך (“כל שרברב”) .

פרק א/’1א-‘2 ביטוח סכום נוסף בבית משותף (הרחבה אפשרית לפרק א’)

פרק א1 מכסה סכום ביטוח נוסף בבית משותף כנגד נזק כתוצאה מרעידת אדמה, כאשר הנזק הנו בשיעור שאינו קטן מ70%- מסכום ביטוח מבנה הדירה. פרק א2 מכסה סכום ביטוח נוסף בבית משותף כנגד כל נזק המכוסה בפרק א’, כאשר הנזק הנו בשיעור שאינו קטן מ70% מסכום ביטוח מבנה הדירה.

פרק ב’ – ביטוח תכולת הדירה
פרק זה מכסה נזקים שיגרמו לרכוש הנמצא בדירה כתוצאה מסיכונים שונים שריפה, התפוצצות, רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שלג וברד, פעולות זדון, גניבה, שוד, פריצה, רעידת אדמה, שטפון. הביטוח מורחב לכסות אבדן או נזק שנגרמו לתכולה כתוצאה מהימלטות או דליפה של נוזלים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה.

פרק ג-‘ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
פרק זה מכסה את חבות המבוטח לגבי מוות או פגיעה גופנית שיארעו לצד שלישי ולגבי אבדןאו נזק לרכוש של צד שלישי.

פרק ד’ – ביטוח נזקי טרור
פרק זה מכסה אבדן או נזק פיזיים למבנה הדירה- אם בוטח ו/או לתכולת הדירה, אם בוטחה, אשר יגרמו כתוצאה מפעולת טרור. הכיסוי הינו עבור סכום נזק עודף שמעל לסכום הפיצוי אשר

הינך זכאי לקבל מכוח חוק מס רכוש.

פרק ה’ – ביטוח חבות המעביד כלפי עובדי משק בית
פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין נזק גופני או מחלה שיארעו לעובדי משק ביתו המועסקים על ידו באופן פרטי וזאת מעל לסכום ששולם או היה צריך להיות משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

פרק ו’ – ביטוח תאונות אישיות
מכסה את המבוטח או אחד מבני משפחתו שגילם עד 18 שנים והגרים עמו בדירה המבוטחת בפני מוות או נכות שיגרמו כתוצאה מתאונה.

להלן רשימת חברות הביטוח שהיקף המכירות שלי הן מעל 40% בתחום ביטוח הדירה:
• הפניקס חברה לביטוח בע”מ 
בישראל פועלות 15 חברות ביטוח המשווקות ביטוח הדירה.

Call Now Button

לקבלת הצעה

למידע מהותי – דירה

השאירו פרטים או חייגו 09-7463888

דילוג לתוכן