מידע מהותי – רכב

דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח בעניין פוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון נזקי רכוש ונזקי צד שלישי

להלן הסבר כללי מתומצת לגבי עיקרי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח רכב.
מידע מהותי זה נמסר לך בהתאם לדרישת חוזר 2020-1-23 “צירוף לביטוח.” פוליסה זו נועדה לביטוח הרכב.
הפוליסה כוללת מספר פרקים. ניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכיך. אנא עיין בעיקרי הכיסוי הרלוונטיים.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים
על כל פרקי הפוליסה, וכן תנאים וחריגים ספציפיים אשר חלים על כל פרק בנפרד- למידע מפורט בעניין זה הנך מופנה לפוליסה המלאה.
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח עבורך.
לפני הפקת הפוליסה תידרש לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר את כריתת חוזה הביטוח.

פרק א׳ – ביטוח הרכב
פרק זה מכסה אבדן או נזק שיגרם לרכב כתוצאה מאש, התפוצצות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה מכל סוג שהוא,
גניבה,שיטפון, סערה, ומעשה זדון ובכפיפות לתנאים ולחריגים המפורטים בתנאי הפוליסה.
פרק ב’ – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש
פרק זה מכסה נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח, ובנוסף הוצאות משפט של המבוטח. הכיסוי כולל גם שיפוי בגין הפסדים מוכחים בשל תשלום השתתפות עצמית ואבדן הנחת היעדר תביעות וכן הוצאות לשמירתו והעברתו של הרכב למוסך הקרוב ביותר והוצאות הגעתו של צד שלישי למחוז חפצו לאחר התאונה.
פרק ג’ – כיסויים נוספים
ניתן להרחיב את הכיסוי לפרק א’ ולכלול גם נזק לרכב כתוצאה משביתות ומהומות, מרעידת אדמה, ביטוח הגנה משפטית כאשר מוגש כתב אישום ע״י מדינת ישראל, שבר שמשות, ביטוח לפנסים ומראות צד.
פרק ד’ – הרחבות
ניתן להרחיב את הכיסוי ולכלול גם: תוספת שווי רכב (חדש תמורת ישן) עד 10% אחריות שלוחית נהיגת אקראי, פנסים ומראות, כתבי שרות שניתן לרכוש במסגרת הפוליסה.
כתבי שירות שניתן לרכוש במסגרת הפוליסה
שירותי דרך וגרירה, קבלת רכב חלופי במקרה תאונה או גניבה, שירות מורחב במקרה תאונת דרכים (כגון: הסעת המבוטח ממקום התאונה) חבילת שירותי דרך מורחבת (כגון שירות החלפת גלגל, שירות הספקת דלק) החלפת שמשות עם שבר בשמשה חליפית, החלפת שמשות עם שבר בשמשה מקורית.
ביטוח חובה (אותו יש לרכוש בנפרד) פוליסת ביטוח חובה לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי מכסה נזקי גוף שאירעו למבוטח, לנוסעי הרכב או לכל אדם שנפגע בתאונת דרכים בה מעורב הרכב המבוטח.

תשומת ליבך!
יש לענות תשובות מלאות וכנות על כל השאלות שנשאלת או תשאל בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת. אי גילוי עניין מהותי או
תשובה שאינה מלאה או כנה עלול להשפיע על תשלום תגמולי ביטוח במקרה של נזק.

להלן רשימת חברות הביטוח שהיקף המכירות שלי הן מעל 40% בתחום ביטוח הרכב:
• הפניקס חברה לביטוח בע”מ 
בישראל פועלות 15 חברות ביטוח המשווקות ביטוח רכב.

Call Now Button

לקבלת הצעה

למידע מהותי – רכב

השאירו פרטים או חייגו 09-7463888

דילוג לתוכן