הנחיות בעת סיום עבודה

עם סיום עבודתך בחברה, חשוב לנו ללוות ולהנחות אותך באופן מקצועי בתהליך אותו עליך לעבור, מאחר ועליך לקבל סדרה של החלטות חשובות הנוגעות להמשך תוכנית הביטוח הפנסיוני שלך!

שלבי הטיפול השונים במקרה של עזיבת עבודה

ההחלטות שעליך לקבל לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום סיום עבודתך:

• שמירת התוכניות הפנסיוניות הקיימות: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל, ביטוח בריאות וסיעוד.
• טיפול בכספי הפיצויים כולל הנחיות ממס הכנסה במידת הצורך.

הטיפול כולל מילוי טופס 161, טופס 161א’.
לתשומת לבך: משיכת כספים כלשהם מהתוכניות הפנסיוניות השונות, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לזכויותייך.

שלבי הטיפול השונים במקרה של עזיבת עבודה:

• בשלב הראשון תתבקש להמציא מכתב העברת בעלות ע”י המעסיק לגבי כל התוכניות הפנסיוניות שבבעלותו: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופ”ג וקרנות השתלמות.
• בשלב השני נפנה למעסיק (במידת הצורך) לקבלת מלוא התשלומים עבור התוכניות הפנסיוניות השונות עד ליום עזיבתך את העבודה.
• במקביל עליך להמציא מהמעסיק טופס 161, שהינו טופס לצורכי מס הכנסה לגבי הכספים הצבורים בתוכניות הפנסיוניות השונות. בנוסף 161א’.
• מילוי טפסי 161 + 161א’ בהתאם להנחיות מס הכנסה הרלוונטיות במועד פרישתך. 

חשוב שתדע:

• כל שינוי במצב בריאותך ו/או שינויים בתוכנית הפנסיונית שחל מאז נרכשה הפוליסה שלך, עלולים ליקר את עלויות הביטוח שלך בעתיד או להרע את תנאי התוכנית הפנסיונית שתרכוש במקום התוכנית הקיימת.
• ישנן תוכניות ביטוח לקצבה אשר נפתחו לפני יום 01/06/2001 המקנות קצבה הגבוהה משמעותית בהשוואה לתוכניות החדשות. הפסקת ההפרשות לתוכנית זו לא תאפשר לך לחזור לתנאי התוכנית המועדפת.
• הפסקת הפרשות לקרן פנסיה מעל חמישה חודשים / פוליסת קצבה מעל שלושה חודשים לא תאפשר לך לחזור לכיסויים הביטוחים בתוכניות, אלא בהתניה של “תקופת אכשרה” בקרן פנסיה חדשה או בהצהרת בריאות בפוליסת ביטוח.

להלן הסבר קצר על מספר נקודות עיקריות בבואך לשמר את הפוליסה אשר קיימת ברשותך:

“ריסק זמני”

ריסק זמני – תשלום עלות הביטוח בלבד למקרה מוות או אובדן כושר עבודה, ללא מרכיב חסכון, לתקופה מוגבלת (עד שנתיים). עלות מרכיבי הביטוח השונים מחושבים לפי תעריפים המאפשרים לך לשמור על הכיסוי הביטוחי גם בתקופות בהן אין לך הכנסה חודשית קבועה ועד למציאת מקום עבודה חדש. זאת על מנת שלא תאבד את הזכויות שצברת בביטוח המנהלים או בקרן הפנסיה. המשמעות של אי שמירה על הכיסויים הביטוחיים היא חשיפה שלך ושל בני משפחתך לפגיעה כלכלית שעלולה לנבוע משינויים במצבך הבריאותי.
לידיעתך: אם תחליט היום לשמור על מלוא הכיסויים הביטוחים, תוכל להמשיך את תנאי הפוליסה ללא שינוי, אצל מעסיקך החדש.

כספי פיצויים מהם?

פיצויי פיטורים הינם תשלום מענק המשולם לעובד בשל סיום יחסי עובד ומעביד. סכום הפיצויים הפטור ממס הינו מכפלת שנות העבודה במשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק.

להלן מספר אופציות להקטנת תשלום מס על פיצויים החייבים במס:

תשלום מס מיידי בשיעור המס השולי

במקרה זה תשלם בגין כל כספי הפיצויים החייבים, מס בשיעור סופי בהתאם להכנסותיך בשנת סיום העבודה. פריסת מס בגין הפיצויים החייבים במס, גובה המס ייקבע ע”י פקיד שומה:

פריסת מס מתבצעת במטרה להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים. ניתן לשקול לפרוס את כספי הפיצויים החייבים במס על פני (עד) 6 שנים. בגין כל 4 שנות עבודה הינך זכאי לשנת פריסה אחת אך לא יותר מ- 6 שנים. אם סיימת את עבודתך החל מחודש אוקטובר של שנת המס, אזי שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה. גובה המס שישולם למס הכנסה כמקדמה, חושב בהתאם לצפי הכנסותיך העתידיות במהלך שנות הפריסה. שיעור המס הסופי יחושב עפ”י הכנסותיך מעבודה בפועל בשנים הבאות.

רצף זכויות לקצבה

דחיית תשלום המס למועד הפרישה ע”י ייעוד כספי הפיצויים שנצברו בקרן הפנסיה או בתכנית ביטוח מנהלים לקצבה, למטרת קבלת פנסיה חודשית בגיל פרישה. המס ינוכה מהפנסיה – רצף זכויות לקצבה. את הפיצויים הצבורים בתוכניות קצבה ניתן לייעד למטרת קבלת קצבה חודשית מגיל פרישה. חוקי המס קובעים כי כספי פיצויים שיועדו לקצבה לא יובאו בחשבון בעת עזיבת עבודה לצורך התחשבנות במס הכנסה והמס בגינם ישולם בעת קבלת הקצבה בגיל פרישה. המס יחושב בהתאם למדרגות המס במועד התחלת קבלת הקצבה (חלק מהקצבה עשוי להיות פטור ממס בכפוף לתקנות מס הכנסה, הפטור המרבי משתנה על פי תיאום 190 בהתאם להנחיות מס הכנסה. במקרה של מימוש בסכום חד פעמי – ישולם מס בהתאם למדרגות המס במועד המימוש ותוך תיאום עם ההכנסות החייבות במס בשנת המימוש.

רצף זכויות לפיצויים

דחיית תשלום המס למועד סיום עבודה אצל המעסיקים הבאים – רצף זכויות לפיצויים. רצף זכויות לפיצויים משמעו דחיית תשלום המס תוך ויתור מלא על התחשבנות כלשהי עם מס הכנסה בעת הפרישה הנוכחית כולל האפשרות של קבלת פיצויים פטורים ממס. בשיטה זו ניתן לחבר מספר תקופות עבודה אצל מספר מעבידים וההתחשבנות המס תידחה למועד סיום העבודה אצל המעסיק הבא. הרווחים על כספי הפיצויים פטורים ממס רווח הון. רצף פיצויים מותנה בהתחלת עבודה תוך שנה מהפרישה אצל מעביד אשר יסכים להפקיד לקופת הגמל הפרשות בגין פיצויים.

כספי תגמולים מהם?

כספים שנצברו לזכות העובד על ידי הפקדת עובד ומעביד. כספי התגמולים עוברים לידי העובד בעת עזיבת העבודה וחלים עליהם כללי משיכה על פי תקנות המס. עובד המושך את כספי התגמולים למעשה מפסיק את ההתקשרות בינו לבין חברת הביטוח ופוגע בתנאים הפנסיונים העתידיים שלו.

Call Now Button

לקבלת הצעה

להנחיות בעת סיום עבודה

השאירו פרטים או חייגו 09-7463888

דילוג לתוכן