ביטוח עמותות

אצלנו תיהנו מביטוח עמותה

שמותאם לצרכים שלכם!

ביטוח עמותה

פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה בעמותה הופכות למוצר מבוקש על רקע הרחבת האחריות המוטלת בחוק על נושאי משרה בחברות.

ניהול העמותה כפוף לחוק העמותות, חוקים ותקנות בגינם קיימים חיובים החלים על העמותה ובין היתר גם על חבריה ומנהליה העשויים להגיע לפתחם במקרה של נזק חלילה או ניהול לא תקין רשלנות ומחדל.

בעמותות אשר מקבלים תרומות ממוסדות ממשלה ושמתנהלות כלפי ציבור רחב, קיים סיכון גדול עוד יותר בניהול כספי העמותה.
כל טעות בתום לב בניהול הכספים עלולה לגרום לתביעה כנגד חברי הועד המנהל או חברי ועדת כספים וכמובן כלפי כל מי שקשור לנושא. בשנים האחרונות מתגברת המגמה של בתי המשפט בארץ להטיל אחריות אישית ישירה על נושאי המשרה בחברה, וכך נאלצים נושאי המשרה לשלם מכיסם הפרטי סכומי עתק, וכל זאת בגין החלטות שעשו במסגרת תפקידם בחברה.

בכדי להגן על כיסם של בעלי התפקידים המנהלתיים, על העמותה לרכוש ביטוח אשר יגן על נושאי המשרה שלה העוסקים במלאכה בהתנדבות או בתשלום – ללא הבדל.

ביטוח עמותות

למי מיועדת הפוליסה ?
הפוליסה מיועדת, בראש ובראשונה, לכל נושאי המשרה בעמותה כפי המעוגן בחוק העמותות – דירקטורים, מנכ”ל , סמנכ”ל כספים וכל עובד בחברה המחזיק במשרה או תפקיד ניהולי באותו ארגון.
אגב, מבחינה משפטית לא שם התפקיד הוא הקובע, אלא מהות

מה מכסה הפוליסה ?
פוליסת הביטוח לנושאי המשרה שבעמותה אמורה לספק הגנה משפטית וכספית בעת שנושא המשרה ימצא עצמו נתבע בגין נזק שגרם בתום לב מעבודתו ופועלו במסגרת כלפי גורם חיצוני כלשהו לעמותה לרבות העמותה עצמה או מי מאורגניה ו/או חבריה.

מה עוד חשוב לדעת על פוליסת אחריות נושאי משרה ?
הפוליסה אינה שמית אלא לפי תפקיד.
בסיס הביטוח הוא “יום הגשת התביעה” והוא מוגבל לתביעות שתוגשנה לראשונה נגד נושא המשרה בתוך תקופת הביטוח.
חברת הביטוח תשפה את נושאי המשרה בגין הפסד או נזק שנגרמו עקב “מעשה שלא כדין” מצדם, או את החברה אם שילמה לנושאי המשרה.
הפוליסה מטילה על המבוטח חובה להודיע על כל שינוי מהותי בחברה אשר עשוי להשפיע על אחריות המבטחת, ובעיקר על אירועים או נסיבות לגביהם קיים חשש שהם עלולים להוביל לתביעה נגד נושאי המשרה.
את הפוליסה ניתן להתאים לצרכי הלקוח, באמצעות השמטת חריגים מסוימים או הוספת הרחבות הנדרשות באופן ייחודי לאותו לקוח.

ביטוחים נוספים שיכולים לעניין אותך

Call Now Button

לקבלת הצעה

לביטוח עמותות

השאירו פרטים או חייגו 09-7463888

דילוג לתוכן